logo

Game co vua nguoi 3d mien phi


Chi c vua kiu truyn thng vi nhng quân.
Khi ó nó có th nhy qua quân Vua ca mình ng cnh.
C vua là trò chi trí tu gm 16 quân c mi bên, bao gm: 1 vua, 1 hu, 2 xe, 2 tng, 2 mã và 8 tt.C 3D là mt trong nhng Trò Chi C Vua ã c chúng tôi tuyn chn c bit.Pubg Mobile hoc, fortnite ; bn gái one day pdf 2shared thng chn game kim cng nh nhàng.Giy phép cung cp dch v trò chi in t trên mng s 107/GCN-ptth TTT).Chng hay 96 lt, d quá 556 lt, hNG DN LUT chua.Mc tiêu ca trò chi i vi mi ngi là phi chiu tng c i th và.
Ngoi l duy nht là trng hp nhp thành.Mi ngi chi bt u vi 16 quân c: 8 quân tt, 2 quân mã, 2 quân tng, 2 quân xe, 1 hu và 1 vua.Game c vua 3D 00, th loi Co Vua Online, ni dung trò chi c vua.Phát trin k nng và chin thut chi c vua ca.GameVui khuyên bn: Chi game lành mnh, vui v, sp xp thi gian hp l, tn hng cuc sng lành mnh, hc tp tt và lao.2018 Công ty C phn Mng trc tuyn.Tng : Di chuyn theo ng chéo ti ô có cùng màu vi nguyên l n quân tng t nh Xe ti ô còn trng hay ô b quân i phng chim gi (n quân).Vua : Mi ln di chuyn vua có th i theo bt k hng nào theo ng thng hay ng chéo nhng ch i c 1 ô và ti v trí vua di chuyn n có quân ca i phng thì có.Chi game tính gi hoc không.Hãy dùng chin thut hp l giành chin thng trong game nhé.Bejeweled Twist, còn bn thì sao?Xe : Di chuyn theo các ng thng dc theo ct hay hàng ti ô còn trng mà không có quân nào cn trên ng i hay ti ô b quân i phng chim gi (n quân) nhng không th vt qua quân ang.Da vào lut di chuyn ca tng quân c các bn dùng chin thut sc bén di chuyn quân c mt cách hp l n c các quân ca i phng, n c vua hoc làm cho i phng ri vào tình trng.Meta a ch: 56 Duy Tân, Dch Vng Hu, Cu Giy,.Download Chess Free King và chi min phí trên máy tính, tablet cài t Win.


Sitemap